• ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  SAMA TOMÁŠIKA
  S MATERSKOU ŠKOLOU
  LUBENÍK

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  SAMA TOMÁŠIKA
  S MATERSKOU ŠKOLOU
  LUBENÍK

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  SAMA TOMÁŠIKA
  S MATERSKOU ŠKOLOU
  LUBENÍK

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  SAMA TOMÁŠIKA
  S MATERSKOU ŠKOLOU
  LUBENÍK

  

Vitajte na stránke ZÁKLADNEJ ŠKOLY SAMA TOMÁŠIKA S MATERSKOU ŠKOLOU LUBENÍK

Nájdete tu všetko potrebné o našej škole.

Kalendár


Január 2020
PoUtStŠtPiSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

NávštevnosťRADA ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY


V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.


Čl. 1

Základné ustanovenie

 1. Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole Sama Tomášika s materskou školou v Lubeníku.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy pri ktorom je zriadená.

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Čl. 3

Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 2. Rada školy:
  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b až d zákona č. 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  3. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoje školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. najmä:
   1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
   2. k návrhu na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
   3. k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
   4. k návrhu rozpočtu,
   5. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
   6. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
 3. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
  1. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
  2. odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Čl. 4

Zloženie rady školy

 1. Rada školy má 11 členov.
 2. Členmi rady školy sú :
  • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov / jeden za MŠ /
  • jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy
  • štyria zvolení zástupcovia rodičov / jeden za MŠ /
  • traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
  • jeden delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní.

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 1. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 2. Voľba zástupcov ostatných zamestnancov školy do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
 3. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
 4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 5. Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 6. Členstvo v rade školy zaniká
  1. uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu,
  4. ak zástupca pedagogických, alebo ostatných zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
  5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
  6. odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona č. 596/2003 Z.z.,
  7. odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, iných právnických alebo fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, ktorí boli do rady školy delegovaní,
  8. obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  9. úmrtím.

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy.
 2. Predsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.
 3. Predsedu rady školy rada odvolá, ak
  1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  2. ak o to sám požiada.
 4. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať ak
  1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy.
 5. Rada školy je uznášania schopná (okrem Čl. 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 6. Na platné uznesenie rady školy (okrem Čl. 3, ods. 3), je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
 7. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne.
 8. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
 9. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 10. Rada školy prizýva na výberové konanie na funkciu riaditeľa zástupcu zriaďovateľa a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú hlas poradný.
 11. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy.

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 1. Člen má právo:
  1. voliť a byť volený,
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
  3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4. hlasovať ku všetkých uzneseniam rady školy,
  5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.
 2. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
 3. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.
 4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
 5. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy.
 6. Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
 8. Výročná správa obsahuje:
  1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
  2. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
  3. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
  4. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  5. ďalšie údaje určené radou školy.
 9. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Čl. 9

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.
 3. Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy v obci Lubeník.


Záverečn ustanovenia


Čl. 10

Finančné zabezpečenie rady školy

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť.


V Lubeníku dátum schválenia: 28.11.2007
Jana Podhorská predsedníčka rady školy